Veiklos sritys


Ugdymo centras vykdo šias veiklas:

 -vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į Molėtų rajono  savivaldybės ir Ugdymo centro bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

 -rengia individualizuotas pradinio ugdymo ir individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas bei mokinių poreikius tenkinančias individualias programas;

 -užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

 -sudaro palankias sąlygas, skatinančias ir puoselėjančias mokinių dorovinę, kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius;

 -teikia informacinę, specialiąją, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę  pagalbą, užtikrina  mokinių priežiūros priemones;

 -įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius,  bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba ir kitomis institucijomis skiriant ir vykdant specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

 -organizuoja  tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

 -sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

 -kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

 -organizuoja  ir vykdo Ugdymo centre mokinių maitinimą ir vežiojimą;

 -mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 -viešai skelbia informaciją apie Ugdymo centro veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 -atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.


Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2021-05-18