Specialiojo ugdymo


  •    Ugdymas specialiosiose lavinamosiose klasėse organizuojamas pagal individualius mokinių poreikius, galias ir pagalbos mokiniui specialistų bei tėvų pageidavimus bei pasiūlymus.  Mokiniai ugdomi pagal "Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui". Mokiniams,turintiems negalią, plėtojame visas jų potencialias vystimosi galimybes, padedame pasirengti gyvenimui, integruotis į visuomenę.

  •    Šiuo metu ugdymas 4 jungtinėse lavinamųjų  klasių komplektuose organizuojamas pagal 2020-2021 mokslo metų ugdymo planą. Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygio vaikų (mokinių) ugdymo(-si) pasiekimus, problemas, optimaliausius jų sprendimo būdus, ugdymo individualizavimą, tinkamą edukacinę aplinką aptariame Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose bei kituose  pagalbos mokiniui specialistų pasitarimuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis "Specialiojo ugdymo" atnaujintas 2021-04-22