Specialioji pagalba


Specialiosios pagalbos teikimo paskirtis ugdymo centre – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi ir savarnkiškumo veiksmingumą. Specialiąją pagalbą ugdymo centre teikia pedagogo padėjėjos.  Pedagogo padėjėjos  paslaugas teikia mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

 

PEDAGOGO PADĖJĖJAS

Padeda  mokiniui (mokinių grupei):

     Pasirūpinti mokinio (mokinių grupės) fiziniais ir higieniniais poreikiais:

orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), centre ir už jo ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo ir savęs apsitarnavimo galimybes judėti po centrą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas;

apsitarnauti, pasirūpinti asmens higiena,  ugdymosi proceso metu, pagal poreikį nusiprausti, pakeisti asmens higienos priemones: sauskelnes, paketus, nosines ir pan.;

 priešpiečių, pietų, pavakarių ar kt. maitinimo metu -pamaitinti, apsitarnauti prie stalo, naudoti stalo įrankius, nurinkti ir nuvalyti stalus;  

esant poreikiui pasirūpina mokiniui reikalingo trumpalaikio  poilsio vieta  (kitoje patalpoje, padėtyje, klasės erdvėje) ir saugumu;

visokeriopai  skatina mokinio savitarną ir  savarankišką savęs apsitarnavimą;

    Padeda mokiniui ar jų grupei įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

padeda atlikti mokytojo paskirtas užduotis, skirtas mokymuisi: perskaityti ar perskaito tekstus, padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą, padeda piešiant, lipdant, atliekant darbines užduotis tinkamai  laikyti, naudotis mokymosi  ir kasdienėje veikloje naudojamomis priemonėmis, įrankiais;

padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

padeda pedagogui parengti ir (ar) pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą ar atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, aptariant individualaus darbo su mokiniu ar (ir) mokinių grupe planus, programas, būdus, metodus ir pagalbos intensyvumą.

bendradarbiaudamas su mokytoju- specialiuoju pedagogu, auklėtoju, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, ir mokinio tėvais ar globėjais  teikia pasiūlymus dėl  ugdymo tikslų ir uždavinių, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko.

visokeriopai  skatina mokinio savarankiškumą;

Lydi mokinius kelionės (-ų) metu:

  kartu su transporto priemonės vairuotoju  padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į centrą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš centro;

padeda saugiai grįžti į namus, lydi kelionės (-ių) metu, stebi specialiųjų poreikių mokinio (-ių ) savijautą ir elgesį, padeda prisegti ar prisega saugos diržus,   prireikus  teikia kitą pagalbą. 

kartu su mokinio tėvais, globėjais  padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į namus ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš namų;

pastaba*  Specialioji pagalba (pedagogo padėjėjo paslaugos) mokykliniame amžiuje specialiųjų didelių ir labai didelių poreikių mokiniui iki 21 metų gali būti teikiama: epizodiškai (prireikus) arba pagal poreikį iki 8 valandų per dieną.

   

    

Ugdymo centre specialiąją  pagalbą teikia: 

 
 Zita Ibelhauptienė

    Gražina  Kazlauskienė

Marytė Umbrasienė

Daiva Ališauskienė


Puslapis "Specialioji pagalba" atnaujintas 2021-04-23