Psichologo pagalba


    Ugdymo centro psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus. Atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus ir psichologinį švietimą, veda  individualius  užsiėmimus, mokiniams  turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. Pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas tėvams, mokytojams ir ugdymo centro vadovui. Psichologas  stebi ugdymo proceso vyksmą, išryškėjus problemoms teikia rekomendacijas veiklos korekcijai.

Psichologinę pagalbą teikia I kvalifikacinės kategogijos

psichologė 

Ramunė Vidžiūnienė

El. p.: r.vidziuniene@moletai.lt

Veda individualias  psichoterapinės pratybas mokiniams  patiriantiems, emocinių ar psichologinių sunkumų; 

 Psichologės individualaus darbo su mokiniais laikas: pirmadieniais 8.00-13.00 val.

  • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

  • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba centro specialiojo ugdymo komisijoje;

  • konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) psichologinių problemų sprendimo klausimais;

  •            rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

  • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

  • dalyvauja formuojant teigiamą centro  bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

  • šviečia bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su centro  bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

  • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

  • centre atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į centro  bendruomenės poreikius;

           penktadieniais nuo 8.00 iki1 3.00 val.


                             


Puslapis "Psichologo pagalba" atnaujintas 2021-04-22